menú

Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin recaptar-se per la navegació a través del seu lloc web. Aquesta web no recull dades personals dels usuaris si aquests no emplenen el formulari corresponent i accepten la política de protecció de dades de forma expressa.

FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S'informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l'interessat l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que el concerneixen, devent, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica: protecciodades@bancdelsaliments.org. El titular de les dades resulta informat i consent de forma expressa el tractament de les seves dades marcant la casella corresponent. El tractament de les seves dades personals es durà a terme sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptats i tractats, i en les condicions a continuació assenyalades.

2. INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i finalitats d’aquest. Per a això, s'indica la següent informació:

2.1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

2.2. FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ

A la FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a les següents finalitats:

2.3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

2.4. DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les seves dades no seran objecte de cap cessió, excepte aquelles dades que hagin de ser comunicades a l’Agència Tributària per al compliment de les nostres obligacions fiscals i a Accumbamail per a la gestió de l’enviament del butlletí en cas d’haver-se subscrit.

2.5. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal indicats en el primer paràgraf.

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquest efecte ha de dirigir-se a l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

3. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA està complint amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. DETALL DELS PRINCIPIS QUE APLIQUEM A LA INFORMACIÓ PERSONAL

Per tal de garantir les exigències del nou reglament europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, fem acompliment d'una sèrie de principis:

5. INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES DADES

CATEGORIA DE LES DADES QUE TRACTEM